Modele pasmowe przewodnika

Animacja wyj??niaj?ca Co ? jest p?lprzewodnik domieszkowany typu p, pokazuj?ca jego struktur?, prze… SchemaT budowy pasmowej metalicznego cia?a sta?ego widoczny jest na rysuknu poni?ej. Charakter metaliczny zwi?zany jest z wyst?powaniem Pasma cz??ciowo zaj?tego przez se w taki spos?b ?e nie ma przerwy Miedzy poziomem najwyzszym obsadzonym przez se (poziom fermiego) un nieobsadzonym najni?szym poziomem. Przyk?adami metalicznych activit? sta?ych s? pierwiastki lub STOPY o strukturze najg?sciej upakowanej, kt?ra gwarantuje nakladanie si? orbitali i powstanie szerokich PASM bez przerw mi?dzy poziomami. Cia?o sta?e o takiej budowie nazywamy przewodnikiem, przewodnio?c Elektryczna Metali maleje ze wzrostem temperatury. Poni?ej przedstawiono SchemaT budowy pasmowej niemetalicznego cia?a sta?ego, Istniej? w NIM Pasma wzbronione mi?dzy Pasmem ca?kowicie zape?nionym un Pasmem ca?kowicie pustym. W pasmie obsadzonym ruchowi kazdego elektronu odpowiada Ruch w przeciwnym kierunku co blokuje wypadkowy Ruch ?adunku elektrucznego. W niemetalicznym ciele sta?ym Ruch elektronu Mo?e nast?pi? wskutek wzbudzenia do Pasma wyzszego. Przewodnictwo rosnie w ciele sta?ym niemetalicznym w miare wzrostu temperatury (zgodnie z rownaniem Areheniusa). Przyk?adami takich ?trang?re s? zwiazki jonowe je kowalencyjne. Cialo sta?e z w?skim Pasmem wzbronionym nazywamy p??przewodnikiem. Energetyczny mod?le pasmowy jest U?ywany w elektronice g??wnie ne wyja?niania przewodnictwa w cia?ach sta?ych i niekt?rych ich w?asno?ci. W atomie poszczeg?lne se mog? znajdowa? si? w ?ci?le okre?lonych, dyskretnych stanach energetycznych.

Dodatkowo w ciele sta?ym atomy s? ze sob? zwi?zane, co Daje dalsze Ograniczenia na dopuszczalne Energie elektron?w. Dozwolone poziomy Energetyczne odizolowanych atom?w na skutek oddzia?ywania z przez atomami w Sieci krystalicznej zostaj? przesuni?te tworz?c tzw. pasma dozwolone, TJ. zakresy energii, jakie se znajduj?ce si? na ?adnych orbitach mog? przyjmowa?; poziomy le??ce Poza pasmami dozwolonymi okre?lane s? pasmami zabronionymi. Jeste? tu: baza wiedzy/Fizyka/Mechaniczne i termodynamiczne w?a?ciwo?ci activit?/Struktura pasmowa activit? sta?ych natomiast w materia?ach izolacyjnych Przerwa Energetyczna jest bardzo Du?a (WG rz?du 10 EV). Dostarczenie Tak du?ej energii zewn?trznej (napi?cia) najcz? w praktyce oznacza fizyczne zniszczenie izolatora. Dolna granica Pasma przewodnictwa jest Po?o?ona wy?ej (Wy?sza Energia) ni? G?rna granica Pasma walencyjnego (ni?sza Energia). Przerwa Energetyczna pomi, ZY oczyska pasmami jest nazywana Pasmem zabronionym (wzbronionym) lub przerw? zabronion? (Energia ta jest oznaczana symbolem WG [1] lub BG, BG ? OD ang. Band Gap [2]).

W p??przewodniku poziom fermiego r??norodne jest Podobnie que Jak w oynat?c? izolator?w, Jednak Przerwa Energetyczna (Szeroko?? Pasma wzbronionego) jest czynnikiem (umownie za p??przewodnik przyjmuje si? cia?o, w kt?rym Szeroko?? Pasma wzbronionego jest mniejsza ni? 2 eV [3]). W p??przewodnikach samoistnych cz??? elektron?w przechodzi do Pasma przewodnictwa Dzi?ki energii termicznej lub NP.